D137. G. Gurianov, T. Novikov, O. Tobreluts, Sergeyev S., M. Fedorova, A. Vertinskaya

D137. G. Gurianov, T. Novikov, O. Tobreluts, Sergeyev S., M. Fedorova, A. Vertinskaya.
 

The exhibition took place at the “XL” gallery (Moscow)