Image of Timur Novikov in the Late XXth Сentury Art

Image of Timur Novikov in the Late XXth Сentury Art.

From the collection of the New Academy of Fine Arts Museum. ALENA, E. Andreeva, A. Barov, I. Brodsky, I. Dmitriev, O. Egorova, E. Figurina, K. Goncharov, V. Gutzevich, O. Kotelnikov, E. Kozlov, V. Kuznetsov, A. Medvedev, A. Medvedev, K. Miller, V. Ovchinnikov, N. Pershina-Yakimanskaya, A. Salakhova, S. Sveshnikov, Sergeyev S., I. Sotnikov, K. Stepanova, J. Strausova, V. and Vl. Tikhomirov, O. Tobreluts, K. Troitsky, A. Khlobistin, D. Shagin, N. Shalyakin, E. Shtopova, S. Shutov, A. Vasilyev, V. Valran, A. Vermishev, VIK, D. Yegelsky, D. Yudov, N. Zverev and others