Roundtable discussion V: Artist’s Responsibility

Roundtable discussion V: Artist’s Responsibility

Roundtable discussion V: Artist’s Responsibility in terms of Yegor Ostrov’s exhibition The Depth of Starkness.
Participants: I. Chechot, P. Gerasimenko, G. Gurianov, A. Klukanov, O. Kudriavtseva, A. Kuryokhina, V. Kuznetsov, S. Makarov, O. Maslov, T. Milyukova, D. Novik, Y. Ostrov, Sergeyev S., O. Tobreluts, G. Yershov and others